Zasady przyjęć


ZAJĘCIA SPORTOWE 

 1. 1. Zajęcia sportowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 2. 2. O terminach zajęć Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową klubu, lub telefonicznie(miesięczne plany zajęć).

 3. 3. Zawodników obowiązuje na zajęciach odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki, skarpetki, buty, określone przez klub). Strój sportowy powinien być adekwatny do miejsca i panujących warunków atmosferycznych. Klub zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zawodników wymogu posiadania obuwia sportowego dostosowanego do nawierzchni boisk.

 

OPŁATY

 1. 1. Opłata za prowadzenie szkolenia piłkarskiego wynosi 100 zł miesięcznie (za miesiące wrzesień - grudzień), natomiast za meisiące styczeń - czerwiec 2020r. - 120zł miesięcznie. Opłatę należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto 45 9161 0001 0004 6255 2000 0050.
 2. Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień płacimy do 10 września)
 3. W tytule przelewu należy wpisać: "Opłata za szkolenie, Imię, Nazwisko, data urodzenia, oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata za prowadzenie szkolenia."

  

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. 1. Podpisanie umowy stanowi jednocześnie wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie, miejscu oraz w liczbie egzemplarzy przez Klub lub jego partnerów i sponsorów wizerunku Zawodnika oraz wizerunku Rodzica/Opiekuna prawnego przedstawionego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęć, treningów, wyjazdów, meczy i innych imprez organizowanych przez Klub w celach szkoleniowych i promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji , w tym publikacjach prasowych, w Internecie, materiałach promocyjnych.

  

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do rozwiązania umowy o przystąpienie do programu szkoleniowego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 2. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku braku uiszczenia opłaty za dwa miesiące.

 3. 3. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w szczególności w przypadku:
 4. a) Rażącego naruszenia regulaminów klubu, Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej
 5. b) Naruszania dobrego imienia i wizerunku klubu,

 6. 4. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z dniem 30 czerwca, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku kiedy zawodnik uzyska niską ocenę szkoleniową wystawioną przez trenerów klubu.